Het basispakket voor de zorgverzekering wordt gewijzigd!

Het basispakket voor de zorgverzekering wordt gewijzigd!Voor veel mensen is het een onoverzichtelijke brei: de zorgverzekering. Een basisverzekering is voor iedere Nederlander verplicht, een aanvullende verzekering afsluiten is mogelijk maar kost natuurlijk wel weer meer zodat de premie omhoog gaat. Elk jaar verandert er wel iets in het basispakket. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van wat deze veranderingen inhouden. Zo weet je precies of een aanvullende verzekering voor jou wenselijk is of dat je het met alleen een basisverzekering prima redt.

Veranderingen in de basisverzekering per 1 januari 2015

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Edith Schippers bepaalt na overleg welke veranderingen er per 1 januari 2015 zullen worden doorgevoerd in de basisverzekering. Voor 2015 betekent dit dat geriatrische revalidatiezorg (revalidatie voor ouderen) voor een groter gedeelte onder de dekking van het basispakket zal vallen. Ook zintuiglijke gehandicaptenzorg (mensen met aandoeningen aan het gezichtsvermogen of het gehoor) wordt vanaf 2015 gedekt door de basisverzekering, evenals intramurale geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg voor mensen die in een instelling zijn opgenomen) gedurende het tweede en derde jaar (ambulante zorg en het eerste jaar van verblijf in een instelling maken nu al deel uit van het basispakket). De voorbeelden die hier zijn genoemd vallen op dit moment nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Voorwaardelijke toelating medische behandelingen

Een aantal medische behandelingen lijken bijzonder effectief in het bestrijden of genezen van ziekten. Daarom heeft de minister vijf behandelingen en twee medicijnen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ om onder de basisverzekering te gaan vallen. Deze behandelingen worden nog verder onderzocht op hun effectiviteit. Als er genoeg informatie beschikbaar is wordt er beslist of deze medicijnen en behandelingen echt onder de basisverzekering gaan vallen. Het gaat om de volgende behandelingen:

  • Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC)
  • Een behandeling voor mensen met een (lumbale) hernia
  • Transplantaties bij een borstreconstructie na borstamputatie
  • Vaccinaties bij patiënten met huidkanker
  • Behandeling met speciale witte bloedcellen bij vergevorderde huidkanker

En de volgende medicijnen:

  • Fampyra (geneesmiddel voor mensen met MS)
  • Benlysta (geneesmiddel voor mensen met auto-immuunziekte SLE)

Premie zorgverzekering in 2015 lager?

Een zorgverzekering is verplicht voor iedereen, je komt er dus niet onderuit. Op zich is dat prettig, stel je krijgt met hoge zorgkosten te maken dan worden deze gedekt door je verzekering en geeft dit de garantie dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Toch is de zorgverzekering voor veel mensen elke maand weer een behoorlijke aanslag op hun inkomsten. Gelukkig lijkt er in 2016 een lichtpuntje te zijn op het gebied van je zorgpremie.

Meevaller voor zorgverzekeraars

Uit een brief die is rondgestuurd naar klinieken in Nederland, en die in het bezit is van dagblad De Telegraaf blijkt dat de zorgverzekeraars in 2015 een eenmalige meevaller van 800 miljoen euro krijgen. Dit bedrag zou in 2016 doorberekend kunnen worden richting de premiebetaler. De meevaller van 800 miljoen euro komt door een lagere schadelast voor de verzekeraars. Deze schadelast vermindert doordat ziekenhuizen een rekening tegenwoordig sneller door kunnen sturen naar de zorgverzekeraar en een rekening die minder lang openstaat is nu eenmaal goedkoper. De organisatie die over de rekeningen gaat heeft berekend dat het sneller doorsturen van rekeningen een kostenreductie van 4% oplevert. Omdat de verwachte omzet voor ziekenhuiszorg in 2015 20 miljard euro bedraagt houdt die 4% dus een bedrag in van 800 miljoen euro.

Andere mogelijkheden om de zorgpremie te verlagen

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) kan de zorgpremie in de toekomst nog verder dalen. Tenminste als zorgverzekeraars niet langer worden verplicht om kosten te vergoeden van aanbieders waarmee ze geen contract hebben. Nu moeten verzekeraars ongeveer 80% van de zogenaamde niet gecontracteerde zorg vergoeden. De kosten die dit met zich meebrengt zijn een belangrijke oorzaak van de hoge zorgpremies. Inmiddels is er een akkoord gesloten tussen VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en D’66 waarbij de mogelijkheid van het niet vergoeden van niet gecontracteerde zorg mogelijk wordt. Een wetsvoorstel is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer.