Kamervragen over concurrentie tussen UWV en verzekeraar

Kamervragen over concurrentie tussen UWV en verzekeraarHet onderzoek met betrekking tot de markt van arbeidsongeschiktheidspolissen dat dit jaar werd uitgevoerd door het Actuarieel Genootschap, en waaruit bleek dat er een (ongewenste) concurrentie bestaat tussen overheidsinstelling UWV en de private verzekeraars heeft inmiddels ook de Tweede Kamer bereikt. De Kamerleden De Vries en Schut-Welkzijn (beiden VVD) besloten naar aanleiding van het onderzoek naar de vermeende concurrentie vragen te stellen aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals gebruikelijk beantwoordt de minister deze vragen. Wat is eigenlijk het standpunt van de regering met betrekking tot dit onderzoek?

Huidige stelsel

Een van de vragen van de Kamerleden richt zich op het huidige stelsel dat volgens het onderzoek geen toekomst meer zou hebben omdat door een verschil in de manier van financieren tussen de private verzekeraars en het UWV een level playing field ontbreekt.

Volgens minister Asscher is er inderdaad sprake van een verschillende manier van financieren. Toch wordt het nadeel dat private verzekeraars hiervan ondervinden opgeheven door een aantal andere factoren. Een van die factoren is het feit dat het UWV een acceptatieplicht heeft (dus ook voor de ‘dure gevallen’) terwijl dit voor private verzekeraars niet geldt. Al met al constateert de minister dat er weliswaar een verschil in financieringsvoorwaarden bestaat tussen de private partijen en het UWV, maar dat er toch sprake is van een functionerend level playing field.

Onvoldoende herbeoordelingen

Een vraag die ook wordt gesteld is of het klopt dat het lage aantal herkeuringen dat het UWV uitvoert leidt tot een ongelijk speelveld. Iemand die niet is herkeurd moet namelijk sowieso worden uitbetaald door de private verzekeraar waar zijn polis bij is afgesloten. Bij iemand die wordt herkeurd, en vervolgens volledig en voor altijd wordt afgekeurd, komen de kosten niet meer voor rekening van de private verzekeraar. Herkeuringen zijn dus gunstig voor de verzekeraar. Toch kan een verzekeraar geen herkeuring van een polishouder aanvragen.

Als antwoord op de suggestie dat er niet voldoende wordt herkeurd stelt de minister dat het aantal herbeoordelingen is gekoppeld aan het aantal arbeidsongeschikten, en dat er naar zijn mening voldoende herkeuringen plaatsvinden. Volgens hem kunnen private verzekeraars daarnaast weldegelijk invloed uitoefenen op het laten plaatsvinden van een herkeuring, bijvoorbeeld door een verzoek in te dienen bij de werkgever van de verzekerde.

Evenwicht tussen UWV en private verzekeraars

Hoewel in de antwoorden een redelijk positief beeld wordt geschetst over het functioneren van het level playing field tussen UWV en verzekeraars geeft Asscher wel aan op dit moment te onderzoeken op welke manier aanpassingen kunnen worden uitgevoerd aan de werkwijze van het UWV. Dit met het doel het evenwicht tussen UWV en verzekeraars te verbeteren. Ergens blijkt het huidige stelsel dus toch niet zo goed te functioneren.